Primăria Cazasu

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE *CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR*

Anunturi Publice > Angajari > ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE *CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR*

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE *CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR*

22 iulie , 2022

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE *CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR* in cadrul compartimentului Contabilitate, Impozite si Taxe, Executare Silita.

 

ANUNT CONCURS

            UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CAZASU, cu sediul in: localitatea Cazasu, Str. Rimnicu Sarat, nr.211, judetul Braila,   in baza prevederilor art. 618 alin. (3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  , organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie,  vacante:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe, executare silita;
 • Durata timpului de munca: normala, 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana;

 

Conditii de ocupare:

 1. Conditii generale de participare sunt cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
 2. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 10. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 11. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 12. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 1. Conditii specifice:

  - studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in domeniul  economic – specializarea contabilitate;

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier, grad profesional superior – 7 ani;

- cunostinte operare PC (word, excel, aplicație Forexebug), nivel de baza, dovedite cu documente emise in conditiile legii;

           Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008, se poate obtine si de la sediul institutiei;                         .
2. curriculum vitae, modelul comun european;                                     .                   
3. copia actului de identitate;                            .
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;                           .
5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice  ;                                                                                                  .
6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. cazierul judiciar;                                          .
8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

          
        Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

           Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor                    .
         Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

           .
        Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

                                       .
               Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

     Data, ora si locul desfasurarii concursului:

 

         Dosarele de concurs se vor depune in perioada  22.07 – 10.08.2022  la sediul UAT comuna Cazasu  din localitatea Cazasu, str. Rimnicu Sarat, nr.211, judetul Braila;

Persoana de contact: secretar general comuna, tel/fax 0239/695369; e-mail: primariacazasu@yahoo.com;

 

Probele de concurs sunt:

 1. Selectia dosarelor: se va realiza in termende 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor de concurs;
 2. Proba scrisa in data de 22.08.2022, ora 10.00 ;
 3. Interviul: in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise;

 

Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajului total obtinut la proba scrisa si interviu.

 

Rezultatul concursului se comunica candidatilor, prin afisare la avizirul institutiei si pe site-ul www.cazasu.ro.

 

    

   BIBLIOGRAFIE/TEMATICA:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a, Titlul V, Capitolul III si IV, Partea a VI-a titlul I și II, Partea VII, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare – Titlul IX;
 8. Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Ordinul MFP 517/2016  pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Ordinul MFP nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Ordinul MFP .923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Ordinul MFP nr. 1917/2005 entru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

Nota: se va Avea in vedere forma actualizata pentru toate actele normative din bibliografie.

 

Atributiile postului:

 1. Intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite, pregateste si prezinta spre aprobare proiectul de buget al comunei Cazasu;
 2. Urmareste executia cheltuielilor prevazute in bugetul local, cat si a fondurilor extrabugetare si informeaza periodic Consiliul Local Cazasu despre modul de realizare al acestora si propune masurile necesare de luat, atunci cand constata ca acestea nu se realizeaza potrivit procedurilor legale;
 3. Asigura organizarea corecta a evidentei contabile in conformitate cu legislatia in vigoare;
 4. Verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului comunei;
 5. Organizeaza executia stricta a bugetului comunei;
 6. Asigura evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor bugetare precum si a mijloacelor speciale;
 7. Tinerea documentatiei privind executarea bugetului comunei;
 8. Tine evidenta activitatii financiar-bancare, a actelor, listelor de inventariere a patrimoniului;
 9. Verifica licitatiile publice, selectiile de oferte organizate de comuna, cu privire la achizitionarea bunurilor si serviciilor,de dare in arenda si vanzare a terenurilor, de dare in locatiune a imobililor sau concesionarea acestora, negociaza si incheie contracte economice impreuna cu ceilalti factori de raspundere;
 10. Asigura gestionarea mijloacelor banesti, controlul asupra integritatii si utilizarii corecte a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor;
 11. Efectueaza analiza si controlul cheltuielilor energiei electrice, cheltuielilor de apa, convorbirilor telefonice, cheltuielilor reale pe casa si alte cheltuieli, propune solutii pentru reducerea lor;
 12. Intocmeste si prezinta in termenele stabilite darile de seama contabile si statistice, verifica calculul salariilor angajatilor institutiei primariei;
 13. Intocmeste programul de incasari, urmareste graficul de desfasurare a activitatii de urmarire si incasare ritmica a debitelor;
 14. Efectueaza transferurile bancare;
 15. Intocmeste rapoarte lunare, trimestriale privind executia bugetului si le prezinta Directiei Finantelor Publice, Directiei Statistice si altor institutii abilitate;
 16. Pastreaza documentele contabile, registrele de evidenta, rapoartele, devizele de cheltuieli, le sistematizeaza si le pastreaza in arhiva primariei conform legii;
 17. Organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform O.G 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si a dispozitiei primarului;
 18. Asigura respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor financiar contabile prezentate spre aprobare a ordonatorului principal de credite.
 19. Organizeaza ori de cate ori este nevoie , dar cel putin odata pe an inventarierea bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin comunei;
 20. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 21. Urmareste intocmirea lunara a balantei de verificare si darea de seama lunara/trimestriala si anuala si le depune in sistemul de raportare FOREXEBUG;
 22. Duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;
 23. Isi asuma prin semnatura responsabilitatea actului intocmit;
 24. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu si a secretului datelor cu caracter confidential  de care ia cunostinta in execitarea  atributiilor de serviciu;
 25. Respecta dispozitiile privind controlul intern in cadrul institutiei;
 26. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege si incredintate de primar;

 

 

              PRIMAR

               COADA ELENA

 

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefile-text-ofaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram